OFERTA FLAIX! Emporta't una línia mòbil gratis durant 1 any*

Ho vull*Després queda't per 12€/mes

Registra’t i entra al sorteig!

Consulta les bases legals aquí.

Consulta les bases legals aquí.

1. ORGANITZADOR

L’empresa XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L., (endavant “XTA”) amb domicili al carrer Pedraforca, 8, polígon industrial de La Teuleria, 08792 La Granada (Barcelona) i identificada amb el CIF B65892200, organitza un sorteig (d’ara endavant, el “sorteig“) sota la seva responsabilitat i d’acord amb les bases detallades a continuació.

2. DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

El sorteig s’iniciarà el dia 08 de juliol de 2023 a les 9:00h i finalitzarà el dia 12 de juliol de 2023 a les 23:59 h.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar aquelles persones majors de divuit anys, que resideixin a Catalunya i es trobin físicament en aquest territori durant el desenvolupament del sorteig.
  • Per a poder participar, s’ha d’emplenar el formulari ubicat a la web: xta.cat/travessia  amb els camps: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, codi postal, haver acceptat les condicions de privacitat i rebre informació comercial.
  • Un mateix individu només podrà registrar-se un cop al formulari.

4. MECÀNICA DEL SORTEIG

Per optar al premi, els participants hauran de registrar-se a través de la web: xta.cat/travessia completant el formulari amb: el seu nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, codi postal i haver acceptat les condicions de privacitat i l’acceptació de rebre informació comercial.

L’omissió, inexactitud, error o falsedat d’alguna de les dades sol·licitades pot comportar a considerar la participació com incorrecte amb la consegüent desqualificació i impossibilitat de rebre qualsevol premi.

Només es permet 1 únic registre per persona.

XTA queda exempt de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que puguin impedir el normal desenvolupament de la promoció per causes alienes.

En lliurar les seves dades personals, el/la guanyador/a accepta expressament les condicions de la promoció descrites en aquestes bases de participació.

El sorteig es realitzarà el dia 13 de juny del 2023 a les 12 h a través de random.org, una plataforma que garanteix un resultat aleatori. El/la guanyador/a s’anunciarà amb nom i primer cognom a través d’un storie d’Instagram als perfils oficials d’XTA (@xta_xarxes) i addicionalment a XTA contactarà via telefònica al telèfon de contacte proporcionat. En el supòsit de no poder contactar amb el/la guanyador/a en un termini màxim de tres (3) dies des que s’estableix el primer contacte per part d’XTA amb la persona guanyadora, es procedirà a contactar amb el/la suplent que també s’estableix el mateix dia del sorteig. En la hipòtesi de no poder contactat amb el/la suplent, el premi quedarà desert.

5. CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE

El/la guanyador/a del sorteig coneix i permet que el seu nom i primer cognom sigui publicat a l’Instagram: @xta_xarxes 

.

6. CONDICIONS DEL CONCURS I PREMIS

Els premis no podran ser bescanviats en cap cas pel seu valor en metàl·lic i ser objecte de substitució.

Les persones agraciades autoritzen a XTA, a la utilització de la informació proporcionada amb fins comercials.

Els premis seran una experiència de Paddle Surf o Kayak per a dues persones. L’experiència consistirà en el lloguer dels materials proporcionats per l’empresa Esportec Outdoor Sport, S.L. a les ubicacions de Tamarit o La Mora.

7. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits i les condicions exigides en les bases que consten en aquest mateix document, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre el premi atorgat en virtut d’aquest concurs.

Queden expressament exclosos de la participació en aquest concurs tots els empleats d’XTA (XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L.), els seus familiars de 1r grau o el personal de les companyies subcontractades per a l’execució de la present promoció.

8. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permeten comentaris, opinions o imatges on el contingut dels quals es consideri inadequat, siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris, o puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permeten comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els i les participants en el concurs, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants. La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap concepte les regles comunitàries d’Instagram ni les condicions d’ús d’Instagram.

9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En el moment de l’entrega del premi sol·licitarem que ens ensenyi el DNI per comprovar que la persona que ve a recollir-lo és el guanyador/a.

Informació sobre el tractament de les dades: En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i de l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) s’informa de les següents dades:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L. – XTA, NIF: B65892200 C/Pedraforca, 8 Pol. de la Teuleria – 08792 – La Granada (Barcelona). Telèfon: 93 897 52 00, E-mail: info@xta.cat. Pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic: dpd@xta.cat
FINALITAT: Gestionar el concurs i el sorteig. Les dades personals i la imatge dels guanyadors del sorteig es publicaran per a fer-ne difusió.
CONSERVACIÓ: Terminis necessaris per a complir amb les obligacions legals.
DESTINATARIS: No se’n preveuen. Si s’escau, encarregats del tractament o col·laboradors.
DRETS: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu: dpd@xta.cat, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

10. CANVIS I ACCEPTACIÓ

XTA es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals en la mesura que no perjudiqui els drets dels participants en la promoció. El sol fet de participar en el concurs implica que els i les participants accepten totalment les condicions d’aquestes Bases Legals, sense reserva ni cap exclusió. Tanmateix, la participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social on es desenvolupa el mateix. En cas que es desitgi obtenir més informació o per a la resolució de qualsevol dubte sobre aquest tema, pot posar-se en contacte amb l’empresa organitzadora a través del correu electrònic info@xta.cat.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tot allò que no estigui contemplat en les presents bases legals del concurs, la promoció estarà sotmesa a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquest moment.

Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el concurs ha d’enviar-se per escrit a XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L., Servei d’Atenció al Client, carrer Pedraforca, 8, polígon industrial de La Teuleria, 08792, La Granada (Barcelona). En el supòsit de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Jutjats i Tribunals de Vilafranca del Penedès.